Εργο: Κατασκεύη ηλεκτρολογικής εγκατάστασης γραφείων ,

Δομημένης καλωδίωση  , τερματισμοί καλωδιώσεων και πιστοποίηση  δικτύου

Εγκατάσταση πυρανίχνευης

Εγκατάσταση συνεδρειακού ηχητικού συστήματος

Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας